O časopise

Od januára 2010 Biskupský úrad Východného dištriktu začal opäť vydávať časopis Evanjelický východ. „Je veľkou Božou milosťou, že môžeme stáť pri jeho novom vzkriesení s túžbou, aby priniesol svojím slovom požehnanie všetkým, ktorí ho budú brať do ruky,“ uviedol v úvodníku prvého čísla biskup VD Slavomír Sabol. Mesačník má ambíciu byť svojím obsahom vhodným doplnením evanjelickej cirkevnej tlače i ostatných kresťanských periodík v spoločnosti.

V minulosti bol Evanjelický východ vnútromisijným časopisom slovenských evanjelikov na východnom Slovensku, vychádzal mesačne v Prešove od r. 1933. Vydával ho spolok Tranoscius, ktorý ho v r. 1938 spojil s časopisom Evanjelický posol spod Tatier. Po revolúcii v r. 1996 časopis opäť začal vydávať Biskupský úrad VD pod vedením vtedajšieho biskupa Jána Midriaka. Predovšetkým z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov bolo v r. 2004 vydávanie Východu ukončené.

Evanjelický východ ako mesačníkove periodikum nechce byť len lokálnym časopisom jedného z dvoch evanjelických dištriktov, ale má ambíciu osloviť všetkých veriacich.

Slovo ‘Východ‘ nevnímame z geografického hľadiska, aj keď historicky takýto pohľad možno skôr potvrdiť ako vylúčiť. Pre nás má význam z hľadiska obsahového.

Slovo východ = exodus. Pomenováva ‘vyjdenie‘ – t. j. zmenu stavu. Táto zmena stavu zabraňuje statickému zahnívaniu, spôsobuje dynamiku života, otvára perspektívy budúcnosti.

Časopis Evanjelický východ svojím posolstvom chce prinášať ľuďom výzvy pre ich „zmeny – vyjdenia“ v svetle Božieho slova. Chce byť Východom pre „východ“ ľudí.

Časopis Evanjelický východ vychádza mesačne vo formáte A4 v plnofarebnom vydaní na 36-tich stranách. Čitatelia si v ňom okrem iného nájdu zaujímavé témy, rozhovory, reportáže, knižné recenzie, komentáre k aktuálnemu dianiu v cirkvi doma i vo svete, monitoring života cirkevných zborov či životné príbehy evanjelických rodín.

Výška ročného predplatného je 24 eur (1ks – 2 €).


Evidenčné číslo: 3956/09. ISSN: 1335-1656.

Šéfredaktorka: Emília Mihočová-Kmecová | Tel.: +421 918 828 302 | E-mail: sefredaktor@evychod.sk, redakcia@evychod.sk

Redakčná rada: Peter Mihoč, Miroslav Čurlík, Jana Futejová, Jana Cingeľová, Vladimír Kmec,  Matej Oráč, Mikuláš Lipták, Marián Damankoš, Ľubo Bechný.

Vaše názory a postrehy nám zasielajte na emailovú adresu listy@evychod.sk.

Adresa redakcie:
Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV na Slovensku,

Hlavná 137 (poštový styk: P. O. BOX 119),
080 01 Prešov.
Tel./fax: +421 517 722 515

Jazyková úprava: Emília Mihočová-Kmecová, Alena Bodnárová

Grafická úprava: Daniel Jurčo

Tlač a distribúcia:
Michal Vaško – Vydavateľstvo,

Námestie Kráľovnej pokoja 3, 080 01 Prešov.

Predplatné a inzercia: Marek Cingeľ | Tel.: +421 908 368 889 | Email: predplatne@evychod.sk