Príprava na Veľkú noc

Ako sa môžem najlepšie pripraviť na Veľkú noc, aby som zažil praktickú zmenu môjho duchovného života k lepšiemu? Čo mám robiť, aby ma náš láskyplný nebeský Otec mohol štedro obdarovať tým, čo potom budem môcť rozdávať do svojho okolia? Ako od Neho prijímať toľko požehnania, aby som dobrým svetlom a soľou pre svojich blížnych?
Aj toto pôstne obdobie mi v tom môže dobre pomôcť:
môžem Bohu venovať viac času a tým dať prednosť duchovným veciam pred telesnými;
môžem viac čítať Božie slovo a dobré duchovné texty (aj tu v eVýchode) a dovoliť Bohu, aby ma tým povzbudzoval, napomínal, formoval a vychovával;
môžem chváliť Boha za Jeho nepochopiteľnú lásku voči mne – že bol za mňa ochotný obetovať to najdrahšie, čo mal: svojho jediného Syna, ktorý Mu spôsoboval veľkú radosť, keď Ho vždy poslúchal „na Slovo“ a žil na Jeho slávu;
môžem uvažovať nad tým, čo všetko bol ochotný Boží Syn za mňa obetovať (veď opustil dokonalé nebo a prišiel na našu hriechom zmrzačenú zem, kde Ho ľudia nechápali a nakoniec umučili na smrť)… aby som Mu potom stále znovu (v plnej dôvere voči Jeho láske ku mne) prenechával to prvé miesto v mojom živote – aby som Ho plne rešpektoval ako Boha a Pána môjho života;
môžem sa tešiť z toho, že Boh poslal aj do môjho srdca Ducha svojho Syna, aby som vedel mať s Ním hlboký vzťah lásky;
môžem ďakovať Ježišovi Kristovi, že On (ako všemohúci Boh) je ochotný vstúpiť do môjho života – veď vytrvalo klope na dvere môjho srdca, aby so mnou prebýval, keď Ho tam vpustím;
môžem vytrvalo prosiť Boha, aby mi pomohol vidieť to, čo Mu vo mne bráni v tom, aby ma mohol stále viac obdarovávať tými duchovnými darmi, ktoré svojim deťom prisľúbil (láska, radosť, pokoj…);
môžem Mu potom v celej úprimnosti vyznávať to, čo mi ukáže ako hriech a dôverovať obeti Jeho Syna pre Božie odpustenie a očistenie od každej mojej viny;
môžem viac uvažovať nad tým, čo pre mňa vybojoval Pán Ježiš na kríži, kde za mňa ochotne zniesol spravodlivý trest za všetko zlé v mojom živote;
môžem nášho nebeského Otca prosiť o plnosť Jeho Ducha, aby som Jeho Syna vedel stále viac milovať, rešpektovať a nasledovať;
môžem si s Božou pomocou denne brať na seba Jeho výzbroj (aby som mohol obstáť pri ľstivých útokoch toho zlého): predovšetkým štít viery a meč Ducha, ktorým je slovo Božie;
môžem častejšie v spoločenstve veriacich prijímať a rozdávať Božie požehnanie.

Tak môže z Božích zdrojov získať môj život to najpodstatnejšie – novú kvalitu – večný život na každý deň.

Miki Lipták, vydavateľstvo ViViT