ČAS PREVZIAŤ ZODPOVEDNOSŤ

Koncom októbra som sa zúčastnil na medzinárodnej konferencii venovanej príprave 500. výročia reformácie, resp. diania, ktoré začalo obrodu, reformu našej kresťanskej cirkvi.Snahou organizátora, teda Evanjelickej cirkvi v Nemecku, je elektronicky aj fakticky spojiť aspoň 500 protestantských škôl z celého sveta s cieľom spoločného pripomenutia si tohto dejinného míľnika. V rámci projektu je pre každý rok určené heslo, ktoré má byť akýmsi mottom a súčasne jasnou výpoveďou súčasného protestantského sveta.

V roku 2014 sme mali heslo „Objavujeme korene reformácie po celom svete“, išlo o veľmi príjemnú historickú spomienku na príspevok našich predkov k svetovému i kresťanskému pokroku.

V tomto roku sme zastali pri hesle „Miluj ľudí okolo seba a slúž iným v súčasnom globálnom svete“... Robíme to? Ako?

V nasledujúcom roku príde heslo „Preberaj zodpovednosť a hovor – lokálne i globálne“. Robíme to? Ako?

No a v roku 2017 „Oslavuj vieru – ži život!“. Robíme to? Ako?

Naši nemeckí priatelia nás teda pozývajú oslavovať blížiace sa výročie reformy kresťanskej cirkvi oslávením živej viery, ktorá sa prejavuje v preberaní zodpovednosti za tento svet (lokálny i globálny), milovaním a službou voči blížnym, pretože aj toto je odkaz Lutherovej reformácie a pôsobenia nielen jeho spolupracovníkov, ale i celých generácií luteránov, či iných protestantov, ktorých výročia si dnes viac či menej bezducho pripomíname. Onedlho si budeme pripomínať ďalšie výročie príchodu slobody do našich končín. Ako s ňou nakladáme? Preberáme zodpovednosť za tento svet? Nebola reformácia práve o tom, že kresťanovi Lutherovi a spol. nebolo jedno, akým smerom ide tento svet? Nie je náš 17. november práve o tom, že na správe nášho sveta sa chceme podieľať my, pretože sme zodpovední, máme radi svojich blížnych, a preto im slúžime najlepšie, ako vieme? Poďme teda, kresťania! Prestaňme sa ľutovať. Nehľadajme ľahšie cestičky. Nerobme geto z tejto cirkvi, ani z tejto krajiny. Žime život viery, oslavujme ju, preberajme zodpovednosť nielen za seba. Sme súčasťou Európy, preto sa nás týkajú aj európske problémy. Sme súčasťou sveta, preto sa nás týkajú aj svetové problémy.

Žime život viery, oslavujme ju, preberajme zodpovednosť nielen za seba. Sme súčasťou Európy, preto sa nás týkajú aj európske problémy. Sme súčasťou sveta, preto sa nás týkajú aj svetové problémy.

Luther vyrval cirkev zo svojvôle pápeža a jeho protežantov. November vyrval spoločnosť z totality komunistov. Našou úlohou je vyrvať seba samých z egoizmu, apatie či letargie.

Našou úlohou je vyrvať seba samých z egoizmu, apatie či letargie.

Marián Damankoš,
riaditeľ Evanjelickej spojenej školy v Prešove