Máme za sebou prvé kroky v novom roku 2019.

V tomto období myslíme intenzívne na svojich blízkych a známych obsypúc ich želaním toho najlepšieho, čo by im prinieslo šťastie. Premýšľame nad tým, čo by im spravilo radosť a zdvihlo kvalitu ich života. Keby sme spísali zoznam vyslovených vinšov, boli by sme prekvapení, čo všetko podľa úsudku ľudí údajne vedie ku šťastiu. Určite by sme v želaniach našli veľa materiálnych i duchovných hodnôt, ktorých by sme v živote neradi mali nedostatok.
Biblické slovo: „Hľadaj pokoj a snaž sa oň! (Ž 34,15b)“, ktoré je heslom roku 2019, však poukazuje na to najpotrebnejšie v ľudskom živote. Hodnota pokoja patrí medzi základné potreby ľudského bytia.

Každá hodnota, ktorú sme priali iným alebo sebe, ak nie je umocnená hodnotou pokoja, stráca na svojom význame. Pokoj a bezpečie potrebujeme zažívať od príchodu na tento svet až po náš odchod z neho.

Bez pokoja nie je možný zdravý vývin osobnosti človeka. Zdravie, radosť, šťastie, láska a iné duchovné hodnoty bez pokoja neprinášajú potrebný účinok, alebo nie sú vôbec reálne možné. Taktiež akákoľvek hacienda sa bez neho stáva zlatou klietkou a auto, či iné materiálne hodnoty sa stávajú haraburdím. Preto nás biblické heslo orientuje správnym smerom, keď nám pripomína, čím máme do budúcna vyplniť priestor svojho života.
Otázkou ostáva: Ako nájsť pokoj a ako sa oň snažiť?

V prvom rade nám pri slove pokoj napadne stav bez nebezpečenstva, bez hnevu, boja, hádok, urážok a nedorozumení. Je však v realite života taký stav možný? Dlhodobo asi ťažko. Je potom hľadanie pokoja utópiou? Prečo kráľ Dávid, autor Žalmu 34, vyzýva tak naliehavo k pokoju?
Kráľ Dávid píše paradoxne o pokoji v stave veľkého nebezpečenstva. O jeho život usiluje kráľ Saul. Posilnený posvätnými chlebmi od kňaza Abímelecha uteká ku Áchíšovi, Gátskemu kráľovi, aby unikol Saulovmu vplyvu, ale aj tu mu hrozí nebezpečenstvo. Preto hrá pomätenca, aby filištínskeho kráľa zmiatol a zachránil si holý život (1Sam 21). V žalme tento utečenec oslavuje Hospodina za vyslobodenie a hovorí o pokoji vo chvíli, keď nič navonok pokoju nenasvedčuje. Dávid však hovorí o vnútornom pokoji, ktorý pramení z Boha a človek ho môže prežívať aj v čase nebezpečenstva. Je to „pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum“, ktorý „bude chrániť naše srdcia i naše mysle (F 4, 7)“ Iba naplnený Božím pokojom sa môže snažiť vytvárať pokoj.
Heslo roka 2019 nás pozýva k tomu, aby sme našli pokoj v Bohu. Jeho pokoj zaplavuje mysle a srdcia tých, ktorí Boha hľadajú (Ž 34, 5), ktorí majú pred Ním bázeň (Ž 34, 8; 10; 12) a dúfajú v Neho (Ž 34, 9). Skúsenosť s Božími zasľúbeniami v novom roku bude zdrojom nášho rešpektu a dôvery v Neho, čo vnesie do nášho vnútra pokoj.
Človek naplnený Božím pokojom sa stáva jeho šíriteľom vo svojom okolí. Snaží sa oň, alebo s doslovným prekladom povedané „loví ho“. Ako sa to deje? Žalmista dáva niekoľko návodov: Držať na uzde pred zlým jazyk, neklamať (v. 14), konať spravodlivosť (v. 16) a byť pokorným (v. 19).

Toto je pre nás programom v novom roku.

Uvedomujeme si, koľko nepokoja je v našich osobných životoch, koľko ho absentuje v našich rodinách a ako bytostne chýba vo vzťahoch v našej cirkvi najmä po posledných voľbách v nej. Heslo roka 2019 nás pozýva byť nástrojom potrebnej zmeny k pokoju. Iba tak môžeme prežiť kvalitnejší život a zažiť požehnanie a šťastie, po ktorom tak bytostne túžime. Tí, ktorí tvoria pokoj sú blahoslavení a budú sa menovať synmi Božími (Mt 5, 9). Prajem pokoj všetkým ľuďom dobrej vôle a odvahu byť tvorcom pokoja.

Mgr. Slavomír Sabol,
biskup Východného dištriktu ECAV