Vyučovanie hodnôt nekončí

Sme v mesiaci jún, kedy na väčšine škôl končí vyučovanie. Som učiteľom, tak tento pohľad bude do prostredia školy, kde sú žiaci, učitelia a vstupujú sem aj rodičia. Školský rok končí až 31. augusta, ale pre väčšinu je to 30. jún, kedy končí vyučovanie. Ešte je, samozrejme, potrebné zvládnuť posledné previerky, písomné, ústne a uzavrieť klasifikáciu – aj z pohľadu žiaka, aj z pohľadu učiteľa. Je to náročné obdobie, ktoré uzatvára školský rok, druhý polrok. Všetci sa snažíme vyvíjať úsilie, ktoré má uzavrieť, ukončiť jedno obdobie. Aj tento školský rok bol ovplyvnený pandémiou ochorenia Covid-19, začali sme v septembri 2021 a prezenčné vzdelávanie sa realizovalo do 29. novembra 2021, opätovne sme prešli do online priestoru na dištančné vzdelávanie. Keďže sme uvedenú formu už realizovali, bol tento prechod celkom zvládnutý. Po poklese výskytu ochorenia sa vraciame späť do škôl.

Keď uzatvárame hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za školský rok, tak sa môžeme spýtať, čo nám chýbalo, čo sa nám podarilo a čo nepodarilo zvládnuť. Aj keď online aplikácie poskytujú množstvo možností na vzdelávanie a určite ich budem využívať v komunikácii, vyučovaní, testovaní a zadávaní úloh aj do budúcna. Čo z môjho pohľadu chýbalo v tomto školskom roku v škole? Chýbal bezprostredný kontakt so žiakmi. Aj počas vyučovacej hodiny, aj počas prestávok, keď je možné hovoriť nielen o poznatkoch, vedeckých faktoch, odborných informáciách, ale aj o hodnotách a názoroch. Tým nechcem povedať, že sa tak nedeje na vyučovacej hodine. Žiaci boli dlhší čas izolovaní v oblasti sociálnych kontaktov od svojich spolužiakov, s ktorými si vytárajú väzby, diskutujú o postojoch, vytvárajú si názory. Myslím tým bezprostredne v triede, na hodine, cez prestávku, na exkurziách, výletoch. Sociálne siete to nikdy nenahradia. Mne ako učiteľovi táto forma komunikácie výrazne chýbala počas dištančného vyučovania. Odpovedať na otázky po zazvonení, začať rozhovor cez prestávku, na chodbe, na exkurzii, výlete, diskusie a rozhovory, aj neformálne, so žiakmi sú veľmi dôležité. Tu si myslím, že sa budujú odpovede na hodnotové otázky, momentálne to boli témy, ako sa postaviť a zvládnuť osobnostne pandémiu, množstvo informácií, kde hľadať odborné odpovede, ako ich sprostredkovať tým, ktorí im neveria. Vojnový konflikt na Ukrajine a utečenecká kríza otvorili ďalšiu oblasť, o ktorej je potrebné so žiakmi komunikovať a diskutovať. Všetci sme zaplavovaní množstvom informácií, kde smerom k žiakom a niekedy aj kolegom je potrebné otvorene zastávať hodnotové postoje k ochrane ľudského života, pomoci blížnemu a odsúdeniu vojnového vraždenia agresorom.
Hodnotové postoje sa neklasifikujú známkou, vytvárajú sa na hodinách, ale aj počas prestávok a bezprostredných kontaktov.
V sprostredkovaní hodnotových postojov školský rok nikdy nekončí, tak verím, že nasledujúci školský rok budú mať žiaci, aj učitelia dostatok času na ich formovanie.

Miroslav Čurlík

celé číslo časopisu

Tento obsah je dostupný iba pre predplatiteľov.

Ak chcete obsah zobraziť prihláste sa do svojho účtu, alebo si zakúpte predplatné.